Formularz kontaktowy
x

NAPISZ DO NAJBLIŻSZEGO SALONU

Znajdź dystrybutora
x

SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM SALONEM

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Wygraj kalendarz VIDOK - 25 lat razem”

§ 1. Definicje

 1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Wygraj kalendarz VIDOK - 25 lat razem” prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.
 2. „Organizator” – Dział Marketingu VIDOK z siedzibą w Rudnej Małej 75, zwana dalej Organizatorem.
 3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła lat 18.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs nie jest związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje udzielane przez osobę zgłaszającą swój udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Zostaną one wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od 14 stycznia 2018 r. (rozpoczęcie od godz. 14) i potrwa do 31 stycznia 2018 r. (zakończenie o godz. 20:00). Zwycięzców poinformujemy do dn. 2 lutego 2018 r. do godz. 16:00.
 2. uczestnictwa w Konkursie jest:
 • zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
 • polubienie i udostępnienie profilu VIDOK – Producent okien i drzwi, na którym zamieszczony zostaniehasztag #VIDOK w terminie określonym w § 3, pkt. 1.

§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 2. Zadanie konkursowe polega na polubieniu i udostępnieniu profili VIDOK – Producent okien i drzwi. Udostępnienie profilu VIDOK – Producent okien i drzwi powinno być oznaczone hasztagiem #VIDOK.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału reprezentanci, udziałowcy, pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Laureatem konkursu zostanie co 10 osoba, która polubi i udostępnij profil VIDOK– Producent okien i drzwi, na którym zamieści hasztag #VIDOK.
 5. Organizator zaraz po wyłonieniu laureatów, powiadomi ich o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.com i poprosi o uzupełnienie danych teleadresowych na potrzeby dostarczenia nagrody.

§ 5. Nagrody i ich wydanie

 1. Nagrodami głównymi w Konkursie są kalendarze firmy VIDOK.
 2. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci jednego kalendarza firmowego “VIDOK - 25 lat razem”.
 3. Liczba nagród przewidzianych przez Organizatora jest do wyczerpania zapasów.
 4. W terminie jednego tygodnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane teleadresowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu.
 5. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych laureata.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu nie poda w określony w Regulaminie sposób danych teleadresowych, niezbędnych do jej wysyłki lub poda błędne, bądź niepełne dane teleadresowe.
 7. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem przez niego niewłaściwych danych kontaktowych, nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody o dalszym jej przeznaczeniu rozstrzyga Wykonawca Konkursu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.