Formularz kontaktowy
x

NAPISZ DO NAJBLIŻSZEGO SALONU

Znajdź dystrybutora
x

SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM SALONEM

Projekty UE

 

Firma Vidok sp. z o.o. wzięła udział w Forum Agentów, organizowanych w Mediolanie w dn. 23-25.11.2017r.

Województwo Podkarpackie współfinansowało udział polskiego producenta firmy VIDOK w targach. Była to okazja do zaprezentowania swoich produktów na rynku włoskim oraz nawiązania nowych kontaktów z agentami handlowymi obsługującymi ten rynek. Targi to możliwość wejścia w bezpośrednie kontakty biznesowe, ale również zwiększenie rozpoznawalności polskich marek na rynku włoskim. W trakcie trwania targów firma została przedstawiona jako solidna i wiarygodna marka z którą warto podjąć współpracę. Wydarzenie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

Dziękujemy za okazane zaufanie i zachęcamy partnerów handlowych do dalszych kontaktów biznesowych.

Udział został sfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2010 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3.  Promowanie przedsiębiorczości.

https://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci


W dn. 25-27 maja 2017 firma VIDOK Sp. z o.o. brała udział w wydarzeniu "Forum Agenti" w Rzymie. Spotkania miały na celu pozyskanie Partnerów Handlowych, zainteresowanych współpracą w zakresie dostawy stolarki okiennej.

Szyby Szyby
Szyby

Udział w targach został współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu RPO WP 2014-2020 "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci

 

  


 

VIDOK Sp. z o. o.

Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla

ogłasza postępowanie ofertowe na  

dostawę i montaż suwnicy jednodźwigarowej

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42414210-6 Suwnice

w ramach projektu, pt. „Wdrożenie przez VIDOK Sp. z o.o. innowacyjnej technologii wytwarzania stolarki okiennej o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej, termicznej i odpornej na włamania” współfinansowanego ze środków

 Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Umowa sprzedaży

Oświadczenie konflikt interesow

Oświadczenie brak powiązań

Protokol postepowania

 

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania:

  1. Na ile zmian będzie pracować suwnica
  2. Ile godzin w ciągu zmiany oraz z jakim obciążeniem, pełnym czy też nie

odpowiadamy:

Maksymalny czas użytkowania suwnicy to 2 zmiany po 4 godziny.

Obciążenie średnie –standardowo przenosimy towar o wadze 1 - 1.5T.

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW"

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 30.03.2017 r.

 Plik do pobrania:

Załącznik

 


 

VIDOK Sp. z o. o.
Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla
ogłasza postępowanie ofertowe na  
budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych,  45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy na roboty budowlane

Oświadczenie konflikt interesow

Oświadczenie brak powiązań

Protokół postępowania

 

Pliki wykonawcze (131 MB)

 

Do wyceny należy przyjąć stolarkę wg. zestawienia i wyceny poniżej

Zestawienie stolarki

 

 

          INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZTRZYGNIĘCIA WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY

                 Zamawiający   VIDOK Sp. z o.o.,   informuje, iż     zgodnie z pkt. IX, ppkt. 14  Zapytania ofertowego z dnia 16.12.2016 r. następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.

                Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego (www.vidok.com), a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 16.01.2017 r.

                Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest koniecznością poddania szczegółowej analizie przedłożonych ofert przez Oferentów w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

  

 

„ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW"

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 16.12.2016 r.

 Plik do pobrania:

Załącznik

 


 

 W związku z planowanym zakupem usług doradczych na potrzeby projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej.


Zapytanie ofertowe nr 1.2 PO PW/2016/1
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów
Załącznik nr 3 – Wzór wykazu usług
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób

 

Informacja o wyborze oferenta w związku z zapytaniem ofertowym nr 1.2 PO PW/2016/1  


  

Projekt, pn. „Opracowanie "Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej"” nr POPW.01.02.00-18-0024/16

realizowany jest w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej VIDOK Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych, poprzez kompleksowe działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do

wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy w zakresie stolarki okiennej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostaną działania doradcze, przez wyłonionego w drodze konkursu ofert Wykonawcę, które obejmą, m.in.: analizę możliwości eksportowych firmy VIDOK Sp. z o.o., badanie rynków zagranicznych, przygotowanie koncepcji wejścia na rynki zagraniczne, wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych, opracowanie listy rekomendacji dotyczących reorganizacji firmy na potrzeby internacjonalizacji oraz propozycji możliwych źródeł finansowania zewnętrznego. Bezpośrednim rezultatem projektu, obrazującym kompleksowy i prawidłowy przebieg zrealizowanych usług, stanowiącym przygotowanie do wdrożenia będzie dokument pn. "Model biznesowy internacjonalizacji dla firmy VIDOK Sp. z o.o. w zakresie stolarki okiennej", przygotowany zgodnie ze "Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji" dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” PO PW.

 

Wartość projektu: 43 050,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 28 000,00 PLN

Harmonogram projektu: 01.10.2016 – 31.12.2016