Formularz kontaktowy
x

NAPISZ DO NAJBLIŻSZEGO SALONU

Znajdź dystrybutora
x

SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM SALONEM

Projekt UE

VIDOK Sp. z o. o.
Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla
ogłasza postępowanie ofertowe na  
budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych,  45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy na roboty budowlane

Oświadczenie konflikt interesow

Oświadczenie brak powiązań

Protokół postępowania

 

Pliki wykonawcze (131 MB)

 

Do wyceny należy przyjąć stolarkę wg. zestawienia i wyceny poniżej

Zestawienie stolarki

 

 

          INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDŁUŻENIA TERMINU ROZTRZYGNIĘCIA WYNIKÓW WYBORU WYKONAWCY

                 Zamawiający   VIDOK Sp. z o.o.,   informuje, iż     zgodnie z pkt. IX, ppkt. 14  Zapytania ofertowego z dnia 16.12.2016 r. następuje wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania ofertowego.

                Wyniki rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy opublikowane zostaną na stronie Internetowej Zamawiającego (www.vidok.com), a także wysłane do każdego z uczestników postepowania ofertowego do dnia 16.01.2017 r.

                Wydłużenie terminu ogłoszenia wyboru Wykonawcy, podyktowane jest koniecznością poddania szczegółowej analizie przedłożonych ofert przez Oferentów w celu rozstrzygnięcia wyników przeprowadzonego postępowania ofertowego z należytą rzetelnością i starannością.

  

 

„ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW"

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 16.12.2016 r.

 Plik do pobrania:

Załącznik

 

VIDOK Sp. z o. o.

Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla

ogłasza postępowanie ofertowe na  

dostawę i montaż suwnicy jednodźwigarowej

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42414210-6 Suwnice

w ramach projektu, pt. „Wdrożenie przez VIDOK Sp. z o.o. innowacyjnej technologii wytwarzania stolarki okiennej o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej, termicznej i odpornej na włamania” współfinansowanego ze środków

 Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Umowa sprzedaży

Oświadczenie konflikt interesow

Oświadczenie brak powiązań

Protokol postepowania

 

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania:

 1. Na ile zmian będzie pracować suwnica
 2. Ile godzin w ciągu zmiany oraz z jakim obciążeniem, pełnym czy też nie

odpowiadamy:

Maksymalny czas użytkowania suwnicy to 2 zmiany po 4 godziny.

Obciążenie średnie –standardowo przenosimy towar o wadze 1 - 1.5T.

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE WYNIKÓW"

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania z dnia 30.03.2017 r.

 Plik do pobrania:

Załącznik

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

 

VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄzaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI VIDOK W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 2.
 4. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 3.
 5. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usługi polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej – załącznik nr 4.
 6. Oświadczenie osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianiu wymogów określonych dla ekspertów w zapytaniu ofertowym – załącznik nr 5.
 7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 6.
 8. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 7.
 9. Oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej (jeśli dotyczy) – załącznik nr 8.

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI VIDOK W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postepowania ofertowego